Creditor comercial

Un creditor comercial és un proveïdor que proporciona béns i serveis als seus clients en condicions de crèdit. Els imports deguts s’exposen al balanç d’un client com a passiu corrent i al balanç del creditor comercial com a actiu corrent. Normalment, un creditor comercial analitza els estats financers, els informes de crèdit i els historials de pagaments dels seus clients quan decideix quant de crèdit els hi ha de concedir.