Entitat comptable

Una entitat comptable és una empresa per a la qual es manté un conjunt separat de registres comptables. L'organització hauria de participar en activitats econòmiques clarament identificables, controlar els recursos econòmics i separar-se de les transaccions personals dels seus funcionaris, propietaris i empleats. Alguns exemples d’entitats comptables són les corporacions, les associacions i els trusts.

Un cop establert, es crea un pla de comptes i polítiques comptables per a una entitat comptable, que constitueixen la base d'un sistema de comptabilitat independent. Les transaccions comercials es registren a continuació en un llibre major que reflecteix les activitats en curs de l'entitat. El resultat d’aquestes activitats de registre són estats financers específics de l’entitat comptable.

El concepte d’entitat comptable s’utilitza per establir la propietat dels actius i l’obligació del passiu, així com per determinar la rendibilitat d’un conjunt específic d’activitats econòmiques.