Càrrega a

El transport de mercaderies és el cost de transport associat al lliurament de mercaderies d’un proveïdor a l’entitat receptora. A efectes comptables, el destinatari afegeix aquest cost al cost dels béns rebuts.