Base d'activitat

Una base d'activitat és una activitat mesurada que s'utilitza per assignar els costos generals. Per exemple, el nombre d'hores de màquina usades durant un període d'informes és una activitat raonable per utilitzar com a base per assignar els costos de la màquina a les unitats produïdes. O bé, el nombre d'hores de treball consumides a l'àrea de producció es pot utilitzar com a base per assignar els costos indirectes de la mà d'obra a les unitats produïdes. Un sistema d'assignació més complex podria emprar diverses bases d'activitat.