La diferència entre la despesa d’amortització i l’amortització acumulada

La despesa d’amortització és la despesa d’amortització periòdica que una empresa assumeix contra els seus actius en cada període de report. L’amortització acumulada és l’import acumulat d’aquesta depreciació que s’ha acumulat des de l’inici de l’amortització de cada actiu. Les diferències següents s'apliquen als dos conceptes:

  • La despesa d’amortització apareix al compte de pèrdues i guanys, mentre que l’amortització acumulada apareix al balanç.
  • El saldo del compte de despeses d'amortització és un dèbit, mentre que el saldo del compte d'amortització acumulat és un crèdit.
  • La despesa d’amortització és una línia independent i independent del compte de pèrdues i guanys, mentre que l’amortització acumulada s’aparella i compensa la línia de línia d’immobilitzat.
  • La despesa d’amortització d’un actiu s’atura quan es ven l’actiu, mentre que la depreciació acumulada s’inverteix quan es ven l’actiu.