Intercanvi no monetari

Un canvi no monetari és la transferència d’actius i / o passius amb una altra entitat. La situació més habitual és quan dues organitzacions intercanvien actius, com ara un permut immobiliari o l’intercanvi d’un actiu fix per un altre. La comptabilització d’un intercanvi no monetari es basa en el valor raonable dels actius transferits. Això dóna lloc al següent conjunt d’alternatives per determinar el cost registrat d’un actiu no monetari adquirit en una borsa, per ordre de preferència decreixent:

  1. Al valor raonable de l’actiu transferit a canvi d’aquest. Registre un guany o pèrdua a la borsa.

  2. Al valor raonable de l’actiu rebut, si el valor raonable d’aquest actiu és més evident que el valor raonable de l’actiu transferit a canvi d’aquest.

  3. A l'import registrat de l'actiu cedit, si no es poden determinar valors raonables o la transacció no té substància comercial.