Costos controlables

Els costos controlables són aquells que es poden modificar a curt termini. Més concretament, es considera que un cost es pot controlar si la decisió d’incórrer-lo correspon a una sola persona. Si la decisió implica, en canvi, diverses persones, el cost no es pot controlar des de la perspectiva de cap individu. A més, si un tercer imposa un cost a una organització (com ara impostos), aquest cost no es considera controlable. Alguns exemples de costos controlables són:

  • Publicitat

  • Bonificacions

  • Materials directes

  • Donacions

  • Quotes i subscripcions

  • Indemnització per empleats

  • Material d'oficina

  • Formació

L’invers d’un cost controlable és un cost fix, que només es pot modificar durant un llarg període de temps. Exemples de costos fixos són el lloguer i l’assegurança.

Un cost podria ser incontrolable a un nivell baix d’una organització, perquè un gerent de primera línia no està autoritzat a incórrer o aturar el cost. Tanmateix, es pot atorgar aquesta autoritat a un gerent més alt. Per tant, és possible que els costos siguin controlables als nivells superiors d’una organització i que siguin incontrolables. Per exemple, la decisió de pagar la formació dels empleats pot correspondre a un vicepresident i no a un gerent de departament local, de manera que el cost és controlable per al vicepresident, però no per al gerent de departament.