Ràtio actiu-patrimoni

La ràtio actiu-patrimoni revela la proporció d’actius d’una entitat que ha estat finançada pels accionistes. La inversa d’aquesta ràtio mostra la proporció d’actius que s’ha finançat amb el deute. Per exemple, una empresa té 1.000.000 de dòlars d’actius i 100.000 dòlars d’equitat, cosa que significa que només el 10% dels actius s’han finançat amb recursos propis i un 90% massiu s’ha finançat amb deutes.

Una ràtio baixa indica que s’ha finançat una empresa d’una manera conservadora, amb una gran proporció de finançament per a inversors i una petita quantitat de deute. Una ràtio baixa hauria de ser l'objectiu quan els fluxos d'efectiu són molt variables, ja que és molt difícil amortitzar el deute en aquesta situació. Es pot tolerar una proporció més elevada quan una empresa té una llarga història de fluxos d'efectiu consistents i s'espera que aquests fluxos d'efectiu continuïn en el futur.

Una elevada ràtio d’actiu sobre recursos propis pot indicar que una empresa ja no pot accedir a finançament addicional de deutes, ja que és improbable que els prestadors concedeixin crèdit addicional a una organització en aquesta posició. A més, si una empresa té una ràtio elevada, és més susceptible a atacs de preus per part de la competència, ja que ha de mantenir preus alts per generar el flux de caixa per pagar el seu deute.