Comptabilitat de meritació modificada

La comptabilitat de meritació modificada combina aspectes de la comptabilitat basada en la meritació amb la comptabilitat basada en efectiu. L’objectiu d’aquest enfocament és mesurar els fluxos de recursos financers actuals en els estats financers dels fons governamentals. Les normes per a la comptabilitat de meritació modificada les estableix el Consell de Normes de Comptabilitat del Govern (GASB). Com el seu nom indica, aquest enfocament és utilitzat principalment per les entitats governamentals. Es considera que els requisits comptables de les entitats governamentals són prou diferents dels de les entitats amb ànim de lucre per exigir aquest enfocament diferent.

Les dues característiques principals de la comptabilitat de meritació modificada són:

  • Els ingressos es reconeixen quan estan disponibles i mesurables. La disponibilitat sorgeix quan els ingressos estan disponibles per finançar les despeses corrents a pagar en un termini de 60 dies. La mesurabilitat es produeix quan es pot estimar raonablement el flux d’efectiu dels ingressos.

  • Les despeses es reconeixen quan es produeixen passius. Aquest és el mateix enfocament que s’utilitza sota la base de la comptabilització de la meritació, tot i que els articles d’inventari i prepagament es poden reconèixer com a despeses quan es compren, en lloc de capitalitzar-los per primera vegada com a actiu. A més, no es reconeix la despesa per amortització. En canvi, els actius es carreguen en concepte de despesa quan es compren.

Hi ha diverses convencions de denominació que distingeixen la comptabilitat de meritació modificada de la base de meritació i la comptabilitat de base de tresoreria. Per exemple, els ingressos nets s’anomenen excés o deficiència, mentre que les despeses s’anomenen despeses.