Opinió qualificada

Una opinió qualificada és una declaració escrita d’un comptable públic certificat en un informe d’auditoria, en què s’indica que els estats financers d’un client es presenten de manera justa, llevat d’un problema especificat. La qüestió normalment es relaciona amb una limitació de l’abast de l’auditoria, de manera que l’auditor no va poder obtenir proves suficients per verificar diversos aspectes de les transaccions i els informes que s’estaven auditant. També es poden emetre opinions qualificades si hi ha una manca de conformitat amb els PCGA, una divulgació inadequada, incerteses en les estimacions o s'ha omès l'estat de fluxos d'efectiu.

L’opinió qualificada figura a la tercera posició de l’informe d’auditoria, després d’una declaració de les responsabilitats de la direcció per preparar els estats financers i mantenir un sistema de controls interns i una descripció de les responsabilitats de l’auditor.

En essència, una organització que s’està auditant intenta evitar una opinió qualificada, ja que posa en dubte els estats financers de l’entitat.