Despeses no operatives

Una despesa no operativa és una despesa realitzada per una organització que no es relaciona amb la seva activitat principal. Normalment, aquestes despeses es registren al compte de pèrdues i guanys després dels resultats de les operacions continuades. Quan s’analitzen els resultats d’un negoci, es poden restar aquestes despeses dels ingressos per estimar els ingressos potencials màxims de l’empresa. Alguns exemples de despeses no operatives són:

  • Despeses per interessos

  • Despeses de derivats

  • Despeses de liquidació de plets

  • Pèrdua per disposició d’actius

  • Càrrecs d’inventari obsolets

  • Despeses de reestructuració