Actiu financer

Un actiu financer és un actiu el valor del qual prové d’una reclamació contractual. Aquests actius es negocien amb freqüència. Els actius financers inclouen els conceptes següents:

  • Efectiu

  • Patrimoni d’una altra entitat

  • Un dret contractual de rebre efectiu o similar d'una altra entitat o un intercanvi potencialment favorable d'actius o passius financers amb una altra entitat

  • Un contracte que es liquidarà probablement en el patrimoni propi de l’entitat i que sigui un no derivat en virtut del qual l’entitat pugui rebre un import variable dels seus propis instruments de patrimoni, o un derivat que probablement es liquidarà de manera diferent a l’intercanvi d’efectiu o similar per import fix del patrimoni net de l'entitat.

Exemples d’actius financers són l’efectiu, les inversions en bons i el patrimoni net emès per altres entitats, els comptes a cobrar i els actius financers derivats.