Definició d’actius vegetals

Els actius vegetals són un conjunt d’actius que s’utilitzen en un procés industrial, com ara una foneria, una fàbrica o un taller. Aquests actius són un subconjunt de la classificació d’immobilitzat, que inclou altres tipus d’actius com vehicles, material d’oficina i actius intangibles. Els actius vegetals compleixen els criteris habituals per a un actiu fix, cosa que significa que el seu cost inicial supera el límit de capitalització de l’entitat i s’espera que s’utilitzin durant un any com a mínim. També s’han de revisar periòdicament si hi ha deteriorament. Aquesta classificació poques vegades s’utilitza, ja que ha estat substituïda per altres classificacions d’actius com Edificis i Equipament.

Els actius vegetals s’amortitzen al llarg de la seva vida útil. L’única excepció és la terra, que no es pot amortitzar.