Definició d’errors

Una declaració errònia és la diferència entre l’import, la classificació, la presentació o la divulgació necessaris d’una partida de l’estat financer i el que realment s’informa per tal d’aconseguir una presentació justa, segons el marc comptable aplicable. Una errada podria haver estat causada per un error en registrar una transacció o una activitat fraudulenta. Es considera important quan l'usuari d'un conjunt d'estats financers modifica les seves decisions econòmiques a causa de la incorrecció. Els auditors avaluen el nivell d’informació errònia quan elaboren un pla d’auditoria per a un client.