Compensació del risc de retorn

La compensació de la rendibilitat i el risc és el concepte que el nivell de rendibilitat que cal obtenir d’una inversió hauria d’augmentar a mesura que augmenti el nivell de risc. A la inversa, això significa que els inversors tindran menys probabilitats de pagar un preu elevat per les inversions que tinguin un nivell de risc baix, com ara els bons corporatius o públics d’alt grau. Els diferents inversors tindran diferents toleràncies pel nivell de risc que estan disposats a acceptar, de manera que alguns invertiran fàcilment en inversions de baix rendiment perquè hi ha un risc baix de perdre la inversió. Altres tenen una tolerància al risc més elevada i, per tant, compraran inversions més arriscades per aconseguir un retorn més alt, malgrat el risc de perdre les seves inversions. Alguns inversors desenvolupen una cartera d’inversions de baix risc, de baix rendiment i d’inversions de major risc i rendibilitat més alta, amb l’esperança d’aconseguir una compensació de rendibilitat de risc més equilibrada.