Derivada

Un derivat és un instrument financer el valor del qual varia en relació amb els canvis d'una variable, com ara un tipus d'interès, un preu de la mercaderia, una qualificació creditícia o un tipus de canvi. Requereix una inversió inicial petita o nul·la i es liquida en una data futura. Un derivat permet a una entitat especular o cobrir-se contra futurs canvis en els factors de mercat a un cost inicial mínim.

Exemples de derivats són les opcions de compra, opcions de venda, endavant, futurs i permutes. Els derivats es poden negociar a través d’un mostrador o mitjançant un canvi formal.

Un instrument no financer també pot ser un derivat, sempre que estigui subjecte a una possible liquidació neta (no lliurament ni recepció de l’element no financer subjacent) i que no formi part dels requisits d’ús normals de l’entitat.