Aplicació prospectiva

L’aplicació prospectiva és l’aplicació d’una nova política comptable a les transaccions posteriors a la data del canvi de política, amb el reconeixement de l’efecte dels canvis en les estimacions comptables en els períodes actuals i futurs. El canvi no s'aplica a períodes anteriors.