Llaç

Una fiança és una obligació fixa de pagament que emet una corporació o entitat governamental als inversors. Els bons s’utilitzen per recaptar efectius per a projectes operatius o d’infraestructures. Els bons solen incloure un cupó periòdic i es paguen a partir d’una data de venciment específica. Hi ha una sèrie de funcions addicionals que pot tenir un bo, com ara convertir-se en accions de l'emissor o sol·licitar-lo abans de la data de venciment.

Es pot registrar un bo, cosa que significa que l'emissor manté una llista de propietaris de cada bo. A continuació, l'emissor envia periòdicament pagaments d'interessos, així com el pagament final principal, a l'inversor registrat. També pot ser un bo de cupó, per al qual l'emissor no manté una llista estàndard de titulars de bons. En canvi, cada bo conté cupons d’interessos que els titulars de bons envien a l’emissor en les dates en què s’han de pagar els interessos. El bo de cupó es pot transferir més fàcilment entre inversors.