Diari de vendes

Un diari de vendes és un llibre major que s’utilitza per emmagatzemar transaccions de venda detallades. El seu propòsit principal és eliminar una font de transaccions de gran volum del llibre major, racionalitzant així el llibre major. Normalment, la informació següent s’emmagatzema al diari de vendes de cada transacció de venda:

  • Data de la transacció
  • Número de compte
  • Nom del client
  • Nombre de factura
  • Import de la venda (domiciliar el compte a cobrar i abonar el compte de venda)

El diari només emmagatzema els comptes a cobrar; això significa que les vendes realitzades en efectiu no es registren al diari de vendes. En canvi, una venda realitzada en efectiu es registraria al diari de rebuts d’efectiu.

En resum, la informació emmagatzemada en aquest diari és un resum de les factures emeses als clients.

Al final de cada període d'informe, la suma total dels deutes i crèdits es registra al llibre major. Si algú vol investigar aquests saldos registrats que figuren al llibre major, es remeten al diari de vendes i poden utilitzar el número de factura que figura al diari de vendes per accedir a una còpia de la factura.

El concepte de diari de vendes es limita principalment als sistemes de comptabilitat manual; no sempre s’utilitza en sistemes comptables informatitzats.