Definició de la quantitat nominal

L’import nominal és el valor indicat a la cara d’un instrument financer. El terme normalment s'aplica a l'import indicat en un certificat de fiança, que l'emissor està obligat a pagar quan venci la fiança. Aquest import nominal se sol establir en 1.000 dòlars. Un bo es pot vendre amb un descompte o una prima al seu import nominal, en funció del tipus d'interès que vulgui aconseguir un inversor. Per tant, pagar menys de l'import nominal resulta en un tipus d'interès efectiu més alt, mentre que pagar més que l'import nominal resulta en un tipus d'interès efectiu reduït.

L'import pagat en una pòlissa d'assegurança de vida (com ara 100.000 dòlars en morir la persona designada a la pòlissa) també s'anomena l'import nominal, ja que s'indica a la primera pàgina (o "cara") de la documentació de la pòlissa.

El valor nominal també es pot referir a l’import indicat en una moneda o un bitllet.