Fluxos d'efectiu futurs no descontats

Els fluxos d’efectiu futurs no descomptats són fluxos d’efectiu que s’espera generar o incórrer per un projecte, que no s’han reduït al seu valor actual. Aquesta condició pot sorgir quan els tipus d'interès són tan propers a zero o els fluxos d'efectiu previstos cobreixen un període de temps tan curt que l'ús del descompte no resultaria en un resultat materialment diferent.