Variació dels actius nets

El canvi en l'actiu net és l'equivalent aproximat de la xifra de beneficis nets del compte de pèrdues i guanys; l’utilitzen entitats sense ànim de lucre. La mesura revela el canvi d’actius derivat d’ingressos, despeses i qualsevol alliberament de les restriccions d’actius durant el període. Un canvi positiu indica que una entitat sense ànim de lucre gestiona prudentment els seus recursos.