Cost evitable

Un cost evitable és un cost que es pot eliminar si no participa en una activitat o ja no la realitza. Per exemple, si decidiu tancar una línia de producció, el cost de l'edifici on s'allotja ara és un cost evitable, ja que podeu vendre l'edifici. El concepte de costos evitables és crucial a l’hora de participar en activitats de reducció de costos.

A llarg termini, tots els costos són evitables. Per exemple, un contracte d'arrendament de 30 anys és evitable si el període de presa de decisions és superior a 30 anys. A curt termini, els costos legalment exigits o governamentals, com ara els arrendaments o les obligacions de neteja ambiental, no són costos evitables.

En general, un cost variable es considera un cost evitable, mentre que un cost fix no es considera un cost evitable. A molt curt termini, molts costos es consideren fixos i, per tant, inevitables.

Des d’una perspectiva de gestió de riscos, és útil revisar periòdicament l’estructura de costos d’una empresa i intentar canviar el màxim de costos possible de la categoria inevitable a la categoria evitable, cosa que dóna a la direcció un major marge de maniobra si l’empresa pateix dèficit d’ingressos i ha de reduir les seves despeses. Per exemple, un contracte d'arrendament es pot renovar amb un termini més curt, de manera que la direcció té l'opció de cancel·lar la despesa relacionada en un període de temps més curt del que havia estat anteriorment. Com es va assenyalar a l'exemple, l'enfocament estratègic general per fer front als costos evitables consisteix a comprometre's a períodes de temps més curts per a qualsevol despesa prevista.

Termes similars

Un cost evitable també s’anomena cost escapable.