El principi del període de temps

El principi del període de temps és el concepte que una empresa ha d’informar dels resultats financers de les seves activitats durant un període de temps estàndard, que sol ser mensual, trimestral o anual. Un cop establerta la durada de cada període d'informe, utilitzeu les directrius dels principis comptables generalment acceptats o de les normes internacionals d'informació financera per registrar les transaccions dins de cada període.

Heu d’incloure a la capçalera d’un estat financer el període de temps cobert per l’estat. Per exemple, un compte de pèrdues i guanys o un estat de fluxos d'efectiu pot cobrir els "vuit mesos acabats el 31 d'agost". Tanmateix, el balanç es data a partir d’una data específica, en lloc d’un interval de dates. Per tant, una capçalera del balanç podria indicar "a partir del 31 d'agost".

Termes similars

El principi del període de temps també es coneix com a concepte de període de temps o suposició de període de temps.