Cost de la substitució

El cost de la substitució és el preu que pagaria una entitat per substituir un actiu existent a preus de mercat actuals per un actiu similar. Si l’actiu en qüestió s’ha danyat, el cost de la substitució es relaciona amb l’estat prèviament danyat de l’actiu. El cost de substitució d'un actiu pot variar del valor de mercat d'aquest actiu específic, ja que l'actiu que realment el substituiria pot tenir un cost diferent; el recanvi de substitució només ha de realitzar les mateixes funcions que el recurs original; no ha de ser una còpia exacta del recurs original.

Cost de substitució és un terme comú que s’utilitza a les pòlisses d’assegurança per cobrir els danys patrimonials d’una empresa. La definició és fonamental, ja que l’asseguradora es compromet a pagar a l’entitat assegurada el cost de substitució dels actius coberts, si aquests actius estan danyats o destruïts.

El cost de la substitució també es pot utilitzar per estimar la quantitat de finançament que es podria requerir per duplicar un altre negoci. Aquest concepte es pot utilitzar per establir un dels diversos preus possibles que es poden utilitzar en la formulació d’un preu proposat per pagar als accionistes d’una empresa objectiu com a part d’una adquisició.

El concepte també s’utilitza en els pressupostos de capital, a l’hora de formular estimacions del finançament necessari per substituir els actius existents a mesura que es gasten.

Termes similars

El cost de la substitució també es coneix com a valor de substitució.