Informes externs

L’informació externa és l’emissió d’estats financers a parts alienes a l’entitat informant. Els destinataris solen ser inversors, creditors i prestadors, que necessiten la informació per avaluar la situació financera de l'entitat informant. En el seu nivell més formal, la informació externa implica l’emissió d’un conjunt complet d’estats financers auditats, que inclouen un compte de pèrdues i guanys, un balanç i un estat de fluxos d’efectiu. Els destinataris poden permetre l'emissió d'estats financers no auditats per períodes intermedis.

Els informes externs més elaborats els duen a terme empreses de titularitat pública, que han d’emetre el formulari anual 10-K i el formulari trimestral 10-Q a la Comissió de Valors i Borses. Els requisits d'informes per a aquests formularis són extremadament detallats.