Valor comptable del deute

El valor comptable del deute es compon de les següents línies del balanç de l’entitat:

  • Notes a pagar. Es troba a la secció de passius corrents del balanç.

  • Porció actual del deute a llarg termini. Es troba a la secció de passius corrents del balanç.

  • Deute a llarg termini. Es troba a la secció de passius a llarg termini del balanç.

El valor comptable del deute no inclou els deutes ni els passius devengats, ja que aquestes obligacions no es consideren passius amb interessos.

El valor comptable del deute s’utilitza habitualment en les ràtios de liquiditat, on es compara amb actius o fluxos d’efectiu per veure si una organització és capaç de suportar la seva càrrega de deute.