Utilitats a pagar

Els serveis públics a pagar són l'import que es deu als proveïdors per electricitat, gas, connexions a Internet, telèfons i aigua. Aquest passiu es considera un passiu corrent, ja que els imports deguts normalment s’han de pagar en menys d’un any. El compte a pagar pels serveis públics s’utilitza quan una organització vol identificar per separat aquest tipus de responsabilitat. En lloc d'això, pot optar per registrar les factures de serveis públics al seu compte a pagar, que conté tots els deutes comercials.

Les despeses de serveis públics no són el mateix que les de pagament. La despesa és el cost de serveis públics actuals o específics del període, mentre que el deute és només l'import pendent de pagar de les factures de serveis públics. Per tant, la despesa de serveis públics sol ser molt superior al saldo a pagar pels serveis públics.