Comportament de costos

El comportament dels costos és la forma en què les despeses es veuen afectades pels canvis en l'activitat empresarial. Un gerent d’empresa ha de ser conscient dels comportaments de costos a l’hora de construir el pressupost anual, per preveure si els costos augmentaran o disminuiran. Per exemple, si l’ús d’una línia de producció s’acosta a la seva capacitat màxima, el comportament de cost rellevant seria esperar un gran augment del cost (per pagar una ampliació d’equip) si el nivell de demanda incremental augmenta en una petita quantitat addicional.

Els tipus generals de comportament dels costos es divideixen en tres categories. El primer són els costos variables, que varien directament amb els canvis en l'activitat empresarial. Per exemple, hi ha un cost específic dels materials directes associats a cada producte venut. El segon són els costos fixos, que no varien en resposta als nivells d’activitat empresarial. Per exemple, el lloguer d’un edifici no canviarà, fins i tot si el nivell de vendes del llogater canvia dràsticament. Finalment, hi ha costos mixtos, que contenen elements fixos i variables. Per exemple, una tarifa d’accés a Internet inclou una tarifa d’accés mensual estàndard (fixa) i una tarifa d’ús de banda ampla (variable).

La comprensió del comportament dels costos és un aspecte crític de l’anàlisi cost-volum-benefici.