Benefici després d'impostos

El benefici després d'impostos és el benefici d'una empresa després de deduir tots els impostos sobre la renda. Aquest import és l'import final i residual del benefici generat per una organització. La xifra de beneficis després d'impostos es considera la millor mesura de la capacitat d'una entitat per generar rendibilitat, ja que incorpora tant ingressos d'explotació com ingressos d'altres fonts, com ara ingressos per interessos.

El marge després d’impostos del benefici és vigilat de prop pels inversors per veure si la capacitat generadora d’ingressos d’una empresa està canviant amb el pas del temps. Si fos així, es podria considerar un indicador de valoració que pot provocar un canvi en el preu de les accions.

Si una empresa és de titularitat pública, també informa dels beneficis després d'impostos per acció. Aquesta informació apareix a la cara del compte de pèrdues i guanys.

Termes similars

El benefici després d'impostos també es coneix com a benefici net després d'impostos.