Mobles i accessoris

Els mobles i accessoris són articles més grans d’equip mòbil que s’utilitzen per a moblar una oficina. En són exemples les prestatgeries, cadires, escriptoris, arxivadors i taules. Es tracta d’una classificació d’actius fixos d’ús habitual que es classifica com a actiu a llarg termini al balanç d’una organització. Aquests actius tenen un període d'amortització de rang mitjà, normalment entre cinc i deu anys. El saldo d’aquest compte pot ser comparativament gran per a una empresa de caràcter majoritàriament administratiu, com ara una companyia d’assegurances.