Pressupost de funcionament

Un pressupost operatiu és una previsió dels ingressos i despeses esperats per a un o més períodes futurs. Normalment, l’equip directiu formula un pressupost de funcionament just abans del començament de l’any i mostra els nivells d’activitat previstos per a tot l’any. Aquest pressupost es pot recolzar en diversos horaris subsidiaris que contenen informació a un nivell més detallat. Per exemple, pot haver-hi pressupostos de suport separats que tractin sobre la nòmina, el cost dels béns venuts i l'inventari. A continuació, es comparen els resultats reals amb el pressupost de funcionament per determinar l'abast de les variacions respecte a les expectatives. La direcció pot modificar les seves accions durant l'any per ajustar els resultats reals al pressupost d'explotació.

Un pressupost operatiu tendeix a ser menys precís per a períodes posteriors en el futur. Per compensar aquest problema, algunes organitzacions actualitzen rutinàriament el seu pressupost en funció de la informació disponible més recent.