Actiu a curt termini

Un actiu a curt termini és un actiu que s’ha de vendre, convertir en efectiu o liquidar per pagar passius en un any. En els rars casos en què el cicle operatiu d’una empresa és superior a un any (com ara a la indústria de la fusta), el període aplicable és el cicle operatiu de l’empresa, en lloc d’un any. Un cicle operatiu és el període de temps des que s’adquireixen materials per a la producció o la revenda fins al moment en què es reben diners dels clients en concepte de pagament d’aquests materials o dels productes d’on es deriven. Normalment es considera que tots els elements següents són actius a curt termini:

  • Efectiu

  • Valors realitzables

  • Comptes a cobrar comercials

  • Comptes per cobrar dels empleats

  • Despeses prepagades (com ara lloguer prepagament o assegurança prepagada)

  • Inventari de tot tipus (matèries primeres, treball en procés i productes acabats)

Si es preveu que cap despesa de prepagament no es carregarà a la despesa en un any, haurà de classificar-se com a actius a llarg termini. Més endavant, quan s'espera que es carregaran en concepte de despesa en un any, en aquell moment es reclassificaran com a actius a curt termini.

Termes similars

Un actiu a curt termini és el mateix que unactiu corrent.