Marge directe

El marge directe és el percentatge d’ingressos generat quan es resten tots els costos directes de les vendes. Aquest marge és útil per determinar l'import dels beneficis generats, en funció de l'aplicació de les despeses variables a les vendes. Aquest marge és superior al marge brut, ja que el càlcul del marge brut també inclou els costos generals de la fàbrica. El càlcul del marge directe és:

(Vendes - Costos directes) ÷ Vendes = Marge directe

Termes similars

El marge directe també es coneix com a marge de contribució.