Responsabilitat estimada

Un passiu estimat és una obligació per a la qual no hi ha cap import definitiu. En el seu lloc, el comptable ha de fer una estimació en funció de les dades disponibles. Per exemple, una reserva de garantia es basa en una estimació del nombre de reclamacions de garantia que es rebran. De la mateixa manera, un passiu per pensions de prestació definida es basa en múltiples estimacions de la vida dels empleats, de la durada dels treballadors a l'empresa i del retorn de la inversió dels fons destinats als pagaments de les pensions.