Actiu líquid

Un actiu líquid és qualsevol actiu que es pot convertir fàcilment en efectiu en un curt període de temps i que no pateix cap pèrdua de valor com a conseqüència de la conversió. La convertibilitat s’ajuda a la presència d’un gran mercat on hi ha molts participants i en el qual és fàcil transferir la propietat del comprador al venedor. Alguns exemples d’actius líquids són:

  • Valors realitzables
  • Comptes a cobrar
  • Pòlisses d’assegurança de vida amb valors de devolució en efectiu
  • Metalls preciosos

Una empresa que té una gran proporció d’actius líquids al balanç és capaç de pagar les seves obligacions de manera oportuna i, per tant, es considera un bon risc de crèdit.