Acord de recompra

Un acord de recompra és una forma d’inversió a curt termini. Està format per un paquet de valors que un inversor compra a una institució financera, en virtut d’un acord que la institució recompra a un preu específic en una data posterior. S’utilitza amb més freqüència per a la inversió nocturna d’excés d’efectiu procedent del compte de concentració d’efectiu d’una empresa, que pot gestionar automàticament el banc principal de l’empresa.

El tipus d’interès típic obtingut per aquesta inversió és igual o inferior al tipus del mercat monetari, ja que la institució financera cobra una comissió de transacció que redueix la taxa obtinguda.

Termes similars

Un contracte de recompra també s’anomena repo.