Rendibilitat en efectiu dels actius

La rendibilitat dels actius mesura l’import net net proporcional d’efectiu derivat de la propietat d’un grup d’actius. Els analistes solen utilitzar la mesura per comparar el rendiment de les empreses de la mateixa indústria, ja que és molt difícil per a algú ofuscar la xifra de fluxos d’efectiu. Per tant, la proporció és una mesura bastant fiable i comparable del rendiment dels actius en una indústria. Un percentatge elevat de retorn d’efectiu dels actius és especialment necessari en un entorn pesat d’actius (com ara qualsevol indústria manufacturera), on l’efectiu es necessita per mantenir, actualitzar i invertir en actius addicionals. La mesura generalment es deriva de manera agregada per a tota una empresa, en aquest cas el càlcul és:

Flux de caixa procedent de les operacions ÷ Total actiu mitjà = Rendiment de caixa dels actius

En el càlcul, la xifra de fluxos d'efectiu procedents de les operacions prové de l'estat de fluxos d'efectiu. El denominador inclou tots els actius que figuren al balanç, no només els actius fixos.

La rendibilitat de l’efectiu dels actius és especialment valuosa quan hi ha una diferència notable entre els fluxos d’efectiu i els ingressos nets reportats, com de vegades pot ser el cas quan s’utilitza la base comptable de meritació. En aquesta situació, calcular la rendibilitat del total d’actius pot ser enganyós, de manera que s’utilitza el flux de caixa en lloc de la xifra d’ingressos nets.