Per què s’abonen els ingressos?

La raó per la qual s’acrediten els ingressos és que representen un augment del patrimoni net d’una empresa i el patrimoni net té un saldo creditici natural. Per tant, un augment del patrimoni net només pot ser causat per transaccions acreditades. El fonament d’aquest raonament és l’equació comptable, que és:

Actiu = Passiu + Patrimoni net

L'equació comptable apareix a l'estructura del balanç, on els actius (amb saldos de dèbit natural) compensen el passiu i el patrimoni net (amb saldos de crèdit naturals). Quan es produeix una venda, els ingressos (en absència de despeses compensatòries) augmenten automàticament els beneficis i els beneficis augmenten el patrimoni net.

Per exemple, una empresa ven 5.000 dòlars de serveis de consultoria a un client a crèdit. Un dels costats de l’entrada és el debit a comptes a cobrar, que augmenta el costat actiu del balanç. L’altra cara de l’entrada és un crèdit als ingressos, que augmenta la part patrimonial del balanç. Per tant, les dues cares del balanç es mantenen en equilibri.