La comptabilització d’un dividend de valors petit

Un dividend en accions és l'emissió per una corporació de les seves accions comunes als seus accionistes comuns sense cap contraprestació. Un dividend d’aquest tipus se sol emetre quan una empresa no disposa d’efectiu suficient per guanyar un dividend normal, però encara vol donar l’aspecte d’emetre un pagament als seus accionistes. Això pot passar quan hi ha pressió dels accionistes per emetre un dividend.

Si una corporació emet com a dividend menys del 25 per cent de l'import total del nombre d'accions anteriorment en circulació, es considera un dividend en accions petites. Si l'emissió és per a una proporció més gran de les accions pendents anteriorment, tracteu la transacció com una divisió d'accions.

Quan hi hagi un dividend en accions, haureu de transferir dels guanys retinguts al capital social i als comptes addicionals de capital desemborsats un import igual al valor raonable de les accions addicionals emeses. El valor raonable de les accions addicionals emeses es basa en el seu valor de mercat després de la declaració del dividend. Un dels efectes d’aquesta transacció és que l’import del capital legal (el compte d’estoc de capital) s’incrementa amb el valor nominal de les accions addicionals emeses; aquest import ja no es pot emetre als accionistes com a dividend.

Un dividend en accions no es tracta mai com un passiu, ja que no redueix els actius.

Exemple de dividend d’estoc petit

Frederick Engineering declara als seus accionistes un dividend de 10.000 accions. El valor raonable de les accions és de 5,00 dòlars i el seu valor nominal és d’1,00 dòlars. Frederick registra la següent entrada de diari: