Definició de l'auditor

Un auditor és una persona que examina la precisió de les transaccions comercials registrades. Els auditors són necessaris per verificar que els processos funcionin tal com estava previst i que els estats financers produïts per una organització reflecteixen de manera justa els seus resultats operatius i financers.

Un auditor intern treballa per a l’entitat que ell o ella audita. Un auditor extern és independent dels clients que audita. Una agència estatal pot certificar un auditor extern com a comptable públic certificat i, per tant, permetre emetre informes certificats sobre la situació financera dels clients. En canvi, un auditor extern pot treballar per a un govern i, en aquest paper, s’encarrega d’examinar els registres de particulars i empreses per veure si han complert les diferents lleis fiscals.

Una auditoria és una verificació dels registres financers d’una entitat i la seva presentació en els informes financers relacionats.