Capital emprat

El capital emprat és l’import total del patrimoni net invertit en una empresa. La quantitat de capital emprat es pot obtenir de diverses maneres, algunes de les quals donen resultats diferents. Les formulacions alternatives de capital emprat són:

  • Actiu menys passiu. Això es basa en els valors comptables dels actius i passius del balanç d'una empresa i, per tant, no inclou els actius intangibles derivats internament.

  • Valor de mercat de tots els actius. Aquest enfocament utilitza el valor actual dels actius, però no compensa aquesta xifra amb cap obligació del negoci.

  • Immobilitzat més fons de maniobra. Aquesta formulació no inclou efectiu, ja que es podria haver distribuït un saldo de caixa excessiu als accionistes mitjançant un dividend o una recompra d’accions.

  • Actius fixos que s’utilitzen actualment. Aquesta és la definició més estreta, que se centra només en els valors comptables dels actius fixos implicats actualment en les operacions. Per tant, ignora els actius fixos inactius, la resta d’actius i tots els passius.

  • Patrimoni net més préstecs. Aquest enfocament utilitza el valor comptable al qual es van vendre les accions als inversors, que pot apartar-se considerablement del valor de mercat actual d’aquestes accions.

El mètode que s’utilitzi s’ha d’utilitzar de manera constant. En fer-ho, es pot traçar el nivell de capital emprat en una línia de tendència.

La quantitat de capital emprat es pot comparar amb les vendes netes per arribar a una proporció de capital emprat amb les vendes. El resultat es pot comparar amb la mateixa proporció de competidors, per determinar quines empreses fan la millor feina utilitzant eficientment el seu capital per generar vendes.