Revisió analítica

Els auditors fan servir una revisió analítica per avaluar la raonabilitat dels saldos del compte. Un CPA ho fa comparant els canvis en els saldos dels comptes al llarg del temps, així com comparant els comptes relacionats. Aquí teniu diversos exemples de ressenyes analítiques:

  • Si les vendes augmenten un 20% durant el període de revisió, els comptes a cobrar haurien d’augmentar en un import similar. Si el canvi proporcional de les quotes a cobrar és superior a l’increment de les vendes, això podria ser causat per diverses emissions, com ara un esforç de cobrament reduït o l’extensió del crèdit a clients de menys qualitat. En ambdós casos, s’indica una reserva més gran per a deutes incobrables.

  • Si el 10% de l'inventari s'ha declarat obsolet en els darrers tres anys, el càrrec per obsolescència de l'any en curs hauria de ser aproximadament el mateix. Si l'import real d'aquest càrrec és inferior al 10%, es podria sospitar que encara hi ha inventari obsolet no identificat.

  • Si hi ha hagut un canvi en un compte de despeses superior al 25% i més de 5.000 dòlars l'any passat, investigueu el motiu del canvi.

Les revisions analítiques poden ser força útils per destacar àrees generals en què els estats financers són incorrectes o en què les transaccions han estat mal classificades. Una vegada que l'anàlisi identifica les àrees de preocupació, l'auditor ha de dur a terme una investigació addicional per tal de localitzar l'origen del problema subjacent.