Cost de distribució

El cost de distribució implica aquelles despeses relacionades amb el transport de mercaderies. Els costos de distribució poden incloure els següents:

  • El moviment de mercaderies a revenedors i clients

  • Tarifes de transport i peatges

  • Despeses d’emmagatzematge

  • Costos per mantenir una flota de vehicles de transport

El cost de distribució d’una empresa pot ser substancial quan les unitats enviades tenen un volum cúbic elevat, les mercaderies són peribles o quan els clients es troben en zones llunyanes.