Compte d'apropiació

Un govern utilitza un compte de crèdit per emmagatzemar els fons assignats a una agència o projecte. Quan s’utilitzen fons per a la finalitat designada, es redueix l’import indicat en aquest compte. Si els fons emmagatzemats en un compte d'apropiació no s'utilitzen al final d'un període pressupostari, els fons solen reassignar-se a altres llocs.