El cicle de control

El cicle de control és el procés iteratiu de planificació, control de resultats, avaluació de resultats i revisions. El cicle de control s’aplica habitualment a la revisió contínua dels pressupostos corporatius i dels fluxos de processos.

Quan s’aplica el cicle de control al pressupost, s’espera que cada versió successiva del pressupost es millorarà, en funció de la informació obtinguda quan es compara el pressupost inicial amb els resultats reals. Aquest enfocament funciona bé en un entorn on el nivell de competència és relaxat i es publiquen pocs productes nous. Els resultats són més problemàtics en un entorn de ritme ràpid, ja que els models de negoci es poden revisar radicalment de manera regular, de manera que hi ha poc temps per obtenir els avantatges d’un bucle de retroalimentació iteratiu.

El cicle de control funciona millor per als fluxos de processos, ja que tendeixen a canviar menys que els models de negoci; és a dir, encara caldrà pagar als proveïdors, emetre factures, enviar mercaderies, etc., independentment dels canvis en el model de negoci. Donat el nivell d’estabilitat més elevat dels processos, es pot treballar contínuament a través dels passos del cicle de control per fer els processos més eficients, alhora que es fa un seguiment més atent dels riscos.