Com es calculen els tipus d'interès reals

ElEl tipus d’interès real és el tipus d’interès que s’utilitza per prestar efectiu entre un prestador i un prestatari, amb la taxa d’inflació actual restada. El concepte és útil per discernir el cost real dels fons en què incorre un prestatari, així com la taxa de rendibilitat real del prestador. El càlcul és:

Tipus d’interès nominal - Tipus d’inflació = Tipus d’interès real

Aquest concepte és especialment útil en entorns altament inflacionistes, on la taxa d'inflació pot saltar més del que s'esperava, resultant en un tipus d'interès real nul o negatiu. El concepte és menys útil en entorns d’inflació molt baixa.

El concepte de tipus d’interès real és el motiu pel qual els prestadors prefereixen prestar fons a tipus d’interès que varien segons el tipus d’interès actual del mercat, cosa que els permet evitar el risc de prestar-los a un tipus d’interès real excessivament baix.

Com a alternativa, un prestador pot endevinar la taxa d’inflació prevista durant el període cobert per un acord de préstecs proposat i oferir un tipus fix que es basa en les expectatives d’inflació. De vegades, les diferències en les taxes fixes que ofereixen els diferents prestadors variaran (en part) a causa de les seves diferents projeccions sobre quina serà la taxa d'inflació futura; si hi ha hagut una història recent de volatilitat de la taxa d'inflació, les expectatives dels prestadors sobre les taxes futures d'inflació podrien diferir entre si en una mesura considerable.

Com a exemple d’un tipus d’interès real, si Big Bank presta diners a Small Startup a un tipus d’interès del 12% i la taxa d’inflació actual és del 4%, el tipus d’interès real serà del 8%.