Influència significativa

La influència significativa és el poder de participar en les decisions de política operativa i financera d'una entitat; no té control sobre aquestes polítiques. El concepte s’utilitza en les normes internacionals d’informació financera. Si un inversor té almenys el 20 per cent del poder de vot d'una participada, se suposa que l'inversor té una influència significativa. L'assumpció d'influència es pot revertir mitjançant una demostració clara del contrari.

És possible que un inversor no tingui una influència significativa, fins i tot amb la propietat majoritària d’una participada. És possible perdre una influència significativa sobre una participada fins i tot en absència d’un canvi de propietat. Per exemple, una participada pot estar sotmesa al control d’un tribunal, un regulador o un govern, o la pèrdua d’influència significativa pot ser el resultat d’un acord contractual.

Normalment, es considera que qualsevol de les evidències d’influència significativa és el següent:

  • Representació de la junta directiva
  • Intercanvi o compartició de personal directiu
  • Transaccions importants amb la participada
  • Participació en la presa de decisions
  • Intercanvis d'informació tècnica