Cost laboral total

El cost laboral total és el cost agregat de les hores treballades per tots els empleats, més tots els impostos i beneficis relacionats amb la nòmina. Aquest import s'utilitza en el pressupost de resultats financers per a una empresa. El cost total de la mà d'obra es compon d'una sèrie de línies de comanda, que inclouen el següent:

  • Cost laboral directe. Es tracta dels salaris que es paguen als empleats de la producció, incloses les hores extraordinàries treballades.
  • Cost laboral indirecte. Es tracta dels salaris pagats a la resta d’empleats, incloses les hores extres treballades.
  • Impostos sobre la nòmina. Es tracta de la part que paga l’empresari dels impostos sobre la nòmina, que inclou Medicare, la seguretat social i els impostos per desocupació.
  • Beneficis. Es tracta de la resta de despeses realitzades en nom dels empleats, com ara les parts de l’assegurança mèdica, l’assegurança de vida i l’assegurança dental pagades per l’empresari.