Pèrdua per deteriorament

Una pèrdua per deteriorament és una reducció reconeguda del valor en llibres d’un actiu que es desencadena per una disminució del seu valor raonable. Quan el valor raonable d’un actiu disminueix per sota del seu import en llibres, la diferència s’anul·la. L’import comptable és el cost d’adquisició d’un actiu, menys les despeses de depreciació i deteriorament posteriors.

Normalment no es reconeixen les pèrdues per deteriorament d’actius de baix cost, ja que no val la pena que el departament comptable realitzi anàlisis de deteriorament d’aquestes partides. Per tant, les pèrdues per deteriorament se solen limitar a actius d’alt cost, i la quantitat d’aquestes pèrdues pot ser corresponentment gran.